Niet alle mensen kunnen occultist zijn, maar wel kunnen ze allemaal theosoof zijn. Velen, die nooit van de Society hebben gehoord, zijn theosoof zonder dit zelf te weten; want het wezen van de theosofie is het volkomen in harmonie brengen van het goddelijke met het menselijke in de mens, het aanpassen van zijn aspiraties aan zijn goddelijke eigenschappen en hun heerschappij over de aardse of dierlijke hartstochten in hem. Vriendelijkheid, de afwezigheid van alle vijandige gevoelens of zelfzucht, menslievendheid, een goede gezindheid jegens alle wezens en volkomen rechtvaardigheid tegenover anderen zowel als zichzelf, zijnde voornaamste kenmerken daarvan. Hij die theosofie onderwijst, predikt het evangelie van de welwillendheid; en het omgekeerde is ook waar – hij die het evangelie van de welwillendheid predikt, onderwijst theosofie.

Amerikaanse Conventies 1888-1891 - p 18-9